Tin Tức

THỰC ĐƠN

NESE Nhận Được Kết Quả Hoàn Hảo tiếp theo Ghé Thăm Trang Web Công Nhận!

NESE hiện được công nhận bởi ACCET (Hội Đồng Công Nhận Hệ Thống Giáo Dục và Đào Tạo Thường Xuyên). Vai trò của ACCET là để đánh giá chất lượng các tổ chức giáo dục và xác minh tới mức độ nào mà tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc được đáp ứng.

NESE đã tiếp tục được công nhận bởi ACCET từ năm 1998 (trừ khoảng thời gian từ 2008-2013, trong suốt thời gian này chọn để được công nhận bởi CEA). Cả trong báo cáo hậu đánh giá tại chỗ bằng miệng và trong báo cáo ngoài chỗ bằng văn bản của trường, ACCET đã công nhận NESE về các lớp học, chương trình giảng dạy và dịch vụ học viên đạt chất lượng cao của trường.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.