THỰC ĐƠN

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông báo về quyền riêng tư này cho biết các thông lệ về quyền riêng tư dành cho www.nese.edu. Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này.

Trang web này có các liên kết đến các trang web khác. Xin vui lòng nhớ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác như thế. Chúng tôi khuyến khích người dùng biết khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào khác có thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

 

Thu Thập, Sử Dụng và Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi là các chủ sở hữu độc quyền các thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập và thu nhập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web, e-mail, hoặc mối liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho bất kỳ người nào thuê thông tin này.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để hồi đáp cho bạn về lý do bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài tổ chức của chúng tôi, ngoài việc cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, chẳng hạn như để xử lý đơn xin học của bạn. Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua e-mail sau này để nói cho bạn biết về các sản phẩm hoặc dịch vụ, hay các thay đổi đối với chính sách về quyền riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng một công ty xử lý thẻ tín dụng bên ngoài để gởi hóa đơn cho học viên các lớp. Công ty này không duy trì, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân vì bất kỳ mục đích phụ nào vượt quá quyền xử lý khoản thanh toán của bạn. Công ty sẽ không chuyển tiếp thông tin thẻ tín dụng của bạn cho chúng tôi.

 

Quyền Sử Dụng và Kiểm Soát Thông Tin của Bạn

Bạn có thể hủy bất kỳ mối liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện các mục sau đây bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại dưới đây:

  • Xem dữ liệu nào chúng tôi có về bạn, nếu có.
  • Thay đổi/chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
  • Diễn đạt bất kỳ quan ngại nào mà bạn có về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

 

An Toàn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp đề phòng để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gởi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn sẽ được bảo mật cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến.

Bất kỳ lúc nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm, thông tin đó sẽ được mã hóa và truyền cho chúng tôi bằng một cách an toàn.

Chúng tôi cũng bảo vệ thông tin ngoại tuyến của bạn. Chỉ có các nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: gởi hóa đơn hoặc dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập thông tin nhận dạng cá nhân. Các máy tính/máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được giữ trong một môi trường an toàn.

Nếu bạn cảm thấy rằng chúng tôi không tuân thủ chính sách về quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với chúng tôi ngay lập tức qua điện thoại theo số (617) 864-7170 hoặc qua e-mail.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.