Đăng Ký Tại
NESE

THỰC ĐƠN

Các Ngày Của Khóa Học

2019

2020

2021

Khóa Học

Đăng Ký (a)

Lớp Học Bắt Đầu

Lớp Học Kết Thúc

THÁNG MỘT

Ngày 7 Tháng Một

Ngày 8 Tháng Một

Ngày 1 Tháng Hai

THÁNG HAI

Ngày 4 Tháng Hai

Ngày 5 Tháng Hai

Ngày 1 Tháng Ba

THÁNG BA

Ngày 5 Tháng Ba

Ngày 5 Tháng Ba

Ngày 29 Tháng Ba

THÁNG TƯ

Ngày 1 Tháng Tư

Ngày 2 Tháng Tư

Ngày 26 Tháng Tư

THÁNG NĂM

Ngày 6 Tháng Năm

Ngày 7 Tháng Năm

Ngày 31 Tháng Năm

THÁNG SÁU

Ngày 3 Tháng Sáu

Ngày 4 Tháng Sáu

Ngày 28 Tháng Sáu

THÁNG BẢY

Ngày 1 Tháng Bảy

Ngày 2 Tháng Bảy

Ngày 26 Tháng Bảy

THÁNG TÁM

Ngày 29 Tháng Bảy

Ngày 30 Tháng Bảy

Ngày 23 Tháng Tám

THÁNG CHÍN

Ngày 3 Tháng Chín

Ngày 4 Tháng Chín

Ngày 27 Tháng Chín

THÁNG MƯỜI

Ngày 30 Tháng Chín

Ngày 1 Tháng Mười

Ngày 25 Tháng Mười

THÁNG MƯỜI MỘT

Ngày 28 Tháng Mười

Ngày 29 Tháng Mười

Ngày 22 Tháng Mười Một

THÁNG MƯỜI HAI

Ngày 25 Tháng Mười Một

Ngày 26 Tháng Mười Một

Ngày 20 Tháng Mười Hai

Khóa Học

Đăng Ký (a)

Lớp Học Bắt Đầu

Lớp Học Kết Thúc

THÁNG MỘT

Ngày 6 Tháng Một

Ngày 7 Tháng Một

Ngày 31 Tháng Một

THÁNG HAI

Ngày 3 Tháng Hai

Ngày 4 Tháng Hai

Ngày 28 Tháng Hai

THÁNG BA

Ngày 2 Tháng Ba

Ngày 3 Tháng Ba

Ngày 27 Tháng Ba

THÁNG TƯ

Ngày 30 Tháng Ba

Ngày 31 Tháng Ba

Ngày 24 Tháng Tư

THÁNG NĂM

Ngày 4 Tháng Năm

Ngày 5 Tháng Năm

Ngày 29 Tháng Năm

THÁNG SÁU

Ngày 1 Tháng Sáu

Ngày 2 Tháng Sáu

Ngày 26 Tháng Sáu

THÁNG BẢY

Ngày 29 Tháng Sáu

Ngày 30 Tháng Sáu

Ngày 24 Tháng Bảy

THÁNG TÁM

Ngày 27 Tháng Bảy

Ngày 28 Tháng Bảy

Ngày 21 Tháng Tám

THÁNG CHÍN

Ngày 31 Tháng Tám

Ngày 1 Tháng Chín

Ngày 25 Tháng Chín

THÁNG MƯỜI

Ngày 28 Tháng Chín

Ngày 29 Tháng Chín

Ngày 23 Tháng Mười

THÁNG MƯỜI MỘT

Ngày 26 Tháng Mười

Ngày 27 Tháng Mười

Ngày 20 Tháng Mười Một

THÁNG MƯỜI HAI

Ngày 23 Tháng Mười Một

Ngày 24 Tháng Mười Một

Ngày 18 Tháng Mười Hai

Khóa Học

Đăng Ký (a)

Lớp Học Bắt Đầu

Lớp Học Kết Thúc

THÁNG MỘT

Ngày 4 Tháng Một

Ngày 5 Tháng Một

Ngày 29 Tháng Một

THÁNG HAI

Ngày 1 Tháng Hai

Ngày 2 Tháng Hai

Ngày 26 Tháng Hai

THÁNG BA

Ngày 1 Tháng Ba

Ngày 2 Tháng Ba

Ngày 26 Tháng Ba

THÁNG TƯ

Ngày 29 Tháng Ba

Ngày 30 Tháng Ba

Ngày 23 Tháng Tư

THÁNG NĂM

Ngày 3 Tháng Năm

Ngày 4 Tháng Năm

Ngày 28 Tháng Năm

THÁNG SÁU

Ngày 1 Tháng Sáu

Ngày 2 Tháng Sáu

Ngày 25 Tháng Sáu

THÁNG BẢY

Ngày 28 Tháng Sáu

Ngày 29 Tháng Sáu

Ngày 23 Tháng Bảy

THÁNG TÁM

Ngày 2 Tháng Tám

Ngày 3 Tháng Tám

Ngày 27 Tháng Tám

THÁNG CHÍN

Ngày 7 Tháng Chín

Ngày 8 Tháng Chín

Ngày 1 Tháng Mười

THÁNG MƯỜI

Ngày 4 Tháng Mười

Ngày 5 Tháng Mười

Ngày 29 Tháng Mười

THÁNG MƯỜI MỘT

Ngày 1 Tháng Mười Một

Ngày 2 Tháng Mười Một

Ngày 26 Tháng Mười Một

THÁNG MƯỜI HAI

Ngày 29 Tháng Mười Một

Ngày 30 Tháng Mười Một

Ngày 24 Tháng Mười Hai

Lịch Học

Chương Trình Bán Chuyên Sâu (Lớp Bán Thời Gian)

 

Số ngày trong Tuần

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CẤP ĐỘ

9:00 - 10:30

Ngữ pháp & thành ngữ

Ngữ pháp dành cho TOEFL®

1 - 10

9 - 10

11:00 - 12:30

Đàm Thoại & Nghe

Giao Tiếp Thương Mại

Nghe & Nói dành cho TOEFL®

1 - 10

8 - 10

9 - 10

Chương Trình Chuyên Sâu (Lớp Toàn Thời Gian) (b)

 

Số ngày trong Tuần

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CẤP ĐỘ

9:00 - 10:30

Ngữ pháp & thành ngữ

Ngữ pháp dành cho TOEFL®

1 - 10

9 - 10

11:00 - 12:30

Đàm Thoại & Nghe

Giao Tiếp Thương Mại

Giao Tiếp Thương Mại dành cho Chuyên Viên

Nghe & Nói dành cho TOEFL®

1 - 10

8 - 10

8 - 10

9 - 10

12:30 - 1:45

Bữa ăn trưa

1:45 - 3:15

Đọc & Viết

Đọc & Viết về Thương Mại

Đọc & Viết về Thương Mại dành cho Chuyên Viên

Đọc & Viết dành cho TOEFL®

1 - 10

8 - 10

8 - 10

9 - 10

Các Khóa Học Ngoài Giờ (c) (d)

 

Số ngày trong Tuần

 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

CẤP ĐỘ

3:30 - 5:00

-

Giao Tiếp Ở Nơi Làm Việc

Tiếng Anh Pháp Lý

Tiếng Anh Pháp Lý

-

Phát Âm

-

Tiếng Anh Pháp Lý

Khóa học tiếng Anh y khoa

Dự Bị Đại Học

-

Giao Tiếp Ở Nơi Làm Việc

Tiếng Anh Pháp Lý

Khóa học tiếng Anh y khoa

-

Phát Âm

-

Tiếng Anh Pháp Lý

Khóa học tiếng Anh y khoa

Dự Bị Đại Học

-

-

-

-

-

1 - 10

7 - 10

8 - 10

8 - 10

8 - 10

Ngày Nghỉ Lễ & Kỳ Nghỉ

2019

2020

2021

Ngày Lễ Quốc Gia

Các Kỳ Nghỉ NESE (1)

Ngày Tết Dương Lịch

Ngày 1 Tháng Một

Ngày 29 Tháng Tư – Ngày 3 Tháng Năm

Ngày Lễ Martin Luther King Jr.

Ngày 21 Tháng Một

Ngày 26 Tháng Tám – Ngày 30 Tháng Tám

Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Ngày 27 Tháng Năm

Ngày 23 Tháng Mười Hai 2019 – Ngày 3 Tháng Một 2020

Ngày Lễ Độc Lập

Ngày Lễ Lao Động

Ngày Lễ Tạ Ơn

Ngày Lễ Giáng Sinh

Ngày 4 Tháng Bảy

Ngày 2 Tháng Chín

Ngày 28 Tháng Mười Một

Ngày 25 Tháng Mười Hai

(1) Xin lưu ý rằng trong các kỳ nghỉ của NESE, nhân viên hành chánh NESE vẫn tiếp tục làm việc. Do đó, học viên được phép tự do đến NESE mỗi ngày trong các kỳ nghỉ của NESE để sử dụng máy tính hoặc xem phim ảnh. Xin lưu ý rằng có thêm phí nhà ở cho học viên chọn lưu trú ở khu nhà NESE của họ trong suốt các kỳ nghỉ.

Ngày Lễ Quốc Gia

Các Kỳ Nghỉ NESE (1)

Ngày Tết Dương Lịch

Ngày 1 Tháng Một

Ngày 27 Tháng Tư – Ngày 1 Tháng Năm

Ngày Lễ Martin Luther King Jr.

Ngày 20 Tháng Một

Ngày 24 Tháng Tám – Ngày 28 Tháng Tám

Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Ngày 25 Tháng Năm

Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2020 – Ngày 1 Tháng Một, 2021

Ngày Lễ Độc Lập (tổ chức lễ hội)

Ngày Lễ Lao Động

Ngày Lễ Tạ Ơn

Ngày Lễ Giáng Sinh

Ngày 3 Tháng Bảy

Ngày 7 Tháng Chín

Ngày 26 Tháng Mười Một

Ngày 25 Tháng Mười Hai

(1) Xin lưu ý rằng trong các kỳ nghỉ của NESE, nhân viên hành chánh NESE vẫn tiếp tục làm việc. Do đó, học viên được phép tự do đến NESE mỗi ngày trong các kỳ nghỉ của NESE để sử dụng máy tính hoặc xem phim ảnh. Xin lưu ý rằng có thêm phí nhà ở cho học viên chọn lưu trú ở khu nhà NESE của họ trong suốt các kỳ nghỉ.

Ngày Lễ Quốc Gia

Các Kỳ Nghỉ NESE (1)

Ngày Tết Dương Lịch

Ngày 1 Tháng Một

Ngày 26 Tháng Tư – Ngày 30 Tháng Tư

Ngày Lễ Martin Luther King Jr.

Ngày 18 Tháng Một

Ngày 30 Tháng Tám – Ngày 3 Tháng Chín

Ngày Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Ngày 31 Tháng Năm

Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2021 – Ngày 7 Tháng Một, 2022

Ngày Lễ Độc Lập (tổ chức lễ hội)

Ngày Lễ Lao Động

Ngày Lễ Tạ Ơn

Ngày Lễ Giáng Sinh (tổ chức lễ hội)

Ngày 5 Tháng Bảy

Ngày 6 Tháng Chín

Ngày 25 Tháng Mười Một

Ngày 24 Tháng Mười Hai

(1) Xin lưu ý rằng trong các kỳ nghỉ của NESE, nhân viên hành chánh NESE vẫn tiếp tục làm việc. Do đó, học viên được phép tự do đến NESE mỗi ngày trong các kỳ nghỉ của NESE để sử dụng máy tính hoặc xem phim ảnh. Xin lưu ý rằng có thêm phí nhà ở cho học viên chọn lưu trú ở khu nhà NESE của họ trong suốt các kỳ nghỉ.

Chú thích ở cuối trang:

  1. Đăng ký và kiểm tra xếp lớp được tổ chức từ 8 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều vào ngày đăng ký.
  2. Luật pháp Mỹ yêu cầu du học sinh được đăng ký toàn thời gian để hội đủ điều kiện được cấp một Thị Thực F-1.
  3. Năm học viên phải đăng ký vào một Khóa Học Ngoài Giờ để khóa học đó được tổ chức.
  4. Có thêm lệ phí cho Các Khóa Học Ngoài Giờ. Xin vui lòng xem trang 2 về mẫu đơn xin học của NESE.

Trang web này sử dụng các công nghệ hiện đại chẳng hạn như JavaScript, CSS, HTML5 và WebFonts; bởi vì công nghệ này được xem là tốt nhất trong các trình duyệt hiện đại. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng Google Chrome, Apple Safari hoặc Firefox làm trình duyệt chính của bạn cho trang web này.

Bản Quyền © 2015 The New England School of English, Inc. Bảo lưu mọi quyền.